KUNNGJØRINGER

Varsel om utvidelse av planområde for reguleringsplan for Holslia i Eidsvoll kommune

KUNNGJØRINGER
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse (mer…)
LES MER

Varsel om utvidet planavgrensning for reguleringsplan for Bjerke Kvartalet i Enebakk kommune

KUNNGJØRINGER
Planområdet utvides grunnet behov for arbeidet med ny kryssløsning for krysset Ødegårdsvegen og Bjerklundsbakken. Det er også behov for areal...
LES MER

Varsel om endring av reguleringsplan for Strøm-Auli i Nes kommune

KUNNGJØRINGER
Hensikten med planarbeidet er i all hovedsak oppdatering av reguleringsplanen til gjeldende krav for kjøreveger, med tilhørende justeringer av tilgrensende...
LES MER

Reguleringsplan for Østbyjordet i Enebakk kommune

KUNNGJØRINGER
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å bebygge eiendommen med boliger, herunder konsentrert småhusbebyggelse med 12-16 boligenheter...
LES MER

Reguleringsplan for B15 på Auli i Nes kommune

KUNNGJØRINGER
Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for boligutvikling. Det tas sikte på en kombinasjon av frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert...
LES MER

Detaljregulering butikktomta på Borgen

KUNNGJØRINGER
Detaljregulering gnr. 48, bnr. 133 - butikktomta på Borgen - i Ullensaker kommune (mer…)
LES MER

Reguleringsplan for Vardevegen

KUNNGJØRINGER
Varsel om Reguleringsplan for Vardevegen (mer…)
LES MER

GANG- OG SYKKELVEG I STRØMSDALEN

KUNNGJØRINGER
varsel om oppstart av regulering i Strømsdalen. (mer…)
LES MER

BJØRNSRUD SKOG

KUNNGJØRINGER
EIDSVOLL KOMMUNE Mindre endring av del av reguleringsplan for Bjørnsrud skog. Endring av reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser. (mer…)
LES MER

Melbylia hytteområde etappe 1

KUNNGJØRINGER
HURDAL KOMMUNE Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Melbylia etappe 1, gbnr 9/1, 11/36 m.fl. (mer…)
LES MER

BJERKE KVARTALET, GBNR 5/140 og 5/42 M.FL.

KUNNGJØRINGER
ENEBAKK KOMMUNE Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Bjerke Kvartalet, gbnr 5/140 og 5/42 m.fl (mer…)
LES MER

ENGERVEGEN 33, LEIRSUND

KUNNGJØRINGER
SKEDSMO KOMMUNE Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Engerveien 33, Leirsund. (mer…)
LES MER

CARSTEN ANKERS VEG, GBNR 117/41 M.FL.

KUNNGJØRINGER
EIDSVOLL KOMMUNE Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Carsten Ankers veg, gbnr 117/41 m.fl. (mer…)
LES MER

FUGLERUDJORDET – GBNR 94/581 M.FL.

KUNNGJØRINGER
EIDSVOLL KOMMUNE Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering - og forhandlinger om utbyggingsavtale for «Fuglerudjordet» – gnr/bnr 94/581, 199,...
LES MER

LUNDTOMTA – GBNR 117/26 M.FL.

KUNNGJØRINGER
ULLENSAKER KOMMUNE Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Lundtomta – gbnr 117/26 m.fl. (mer…)
LES MER

NYTT KRYSS ALGARHEIMSVEGEN, RAMBYDALSVEGEN OG EKRONRUDVEGEN

KUNNGJØRINGER
ULLENSAKER KOMMUNE Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for endret vegløsning og for nytt kryss Algarheimsvegen, Ramybydalsvegen...
LES MER

GBNR 33/11 OG 34/40, LØKEN

KUNNGJØRINGER
AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering, forhandlinger om utbyggingsavtale og om felles behandling av reguleringsplan og byggesak...
LES MER

NORDERÅS – FØRERHUNDSKOLE

KUNNGJØRINGER
ÅS KOMMUNE Varsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering for Norderås – førerhundskole, gnr/bnr 41/1 (mer…)
LES MER