Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse

Les mer

Planområdet utvides grunnet behov for arbeidet med ny kryssløsning for krysset Ødegårdsvegen og Bjerklundsbakken. Det er også behov for areal for midlertidig anleggsområde

Les mer

Hensikten med planarbeidet er i all hovedsak oppdatering av reguleringsplanen til gjeldende krav for kjøreveger, med tilhørende justeringer av tilgrensende areal

Les mer

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å bebygge eiendommen med boliger, herunder konsentrert småhusbebyggelse med 12-16 boligenheter fordelt på 2 etasjer.

Les mer

Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for boligutvikling. Det tas sikte på en kombinasjon av frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og leilighetsbebyggelse/blokkbebyggelse

Les mer

Detaljregulering gnr. 48, bnr. 133 – butikktomta på Borgen – i Ullensaker kommune

Les mer

Varsel om Reguleringsplan for Vardevegen

Les mer

varsel om oppstart av regulering i Strømsdalen.

Les mer

EIDSVOLL KOMMUNE Mindre endring av del av reguleringsplan for Bjørnsrud skog. Endring av reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser.

Les mer

HURDAL KOMMUNE Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Melbylia etappe 1, gbnr 9/1, 11/36 m.fl.

Les mer