Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for boligutvikling. Det tas sikte på en kombinasjon av frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og leilighetsbebyggelse/blokkbebyggelse

Oppstartvarsling B15 Nes kommune

Planinitiativ for B15 i Nes kommune

Referat fra oppstartsmote 5.2.19 – B15 Auli gnr.201 bnr.1 v4