Detaljregulering gnr. 48, bnr. 133 – butikktomta på Borgen – i Ullensaker kommune

18 12 2018 Oppstartvarsling for butikkt omta på Borgen gnr 48 bnr 133 i U…

21 11 2018 Planinitiativ for Butikktomta Borgen

Kartutsnitt med avgrensning

referat oppstartsmøte ver 040119